Algemene Voorwaarden

Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl is geen bedrijf.
De Excursies en Zeelessen vallen onder LM SeA VOF en de workshops vallen onder Atelier Dynja.

Bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden tijdens het reserveren van een activiteit, excursie of workshop accepteert en verklaart u dat u Digna Mielard, Wandelenenreizen.nl, LM SeA en Atelier Dynja op geen enkele wijze aansprakelijk stelt voor schade, letsel of verlies ontstaan tijdens een van de door ons georganiseerde activiteiten, excursies of workshops.

Excursies

LM SeA
Uitsluitend de strandexcursies en zeelessen vallen onder LM SeA VOF, ingeschreven bij de KvK onder nummer 89459474.

Aansprakelijkheid
Deelname aan deze excursie geschiedt op eigen risico. LM SeA, Digna Mielard en Hester Loeff alsmede de eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies of letsel ontstaan tijdens een excursie of activiteit.

Annuleren van een vooruitbetaalde strandexcursie
Bij annuleren van een vooruit betaalde strand excursie of activiteit tot 48 uur voor aanvang van de excursie of activiteit ontvang je het geld terug minus bankkosten € 0,75.
Bij annuleren tot 24 uur voor aanvang van de excursie of activiteit ontvang je het geld terug minus € 7,50 administratie- en bankkosten.
Bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de excursie of activiteit met een geldige reden zoals calamiteiten of ziekte ontvang je het geld terug minus € 7,50 administratie- en bankkosten.
Er wordt geen geld terug betaald als je zonder geldige reden en/of zonder afmelding niet aanwezig bent.
Slecht weer is geen geldige reden om te annuleren.

Annuleren van een niet vooruitbetaalde strandexcursie
Aan het annuleren van een niet vooruitbetaalde strandexcursie zitten geen consequenties.
U begrijpt dat het voor ons erg vervelend is als u op de dag zelf zonder geldige reden af belt of zonder bericht niet komt. Wij komen speciaal voor jou/jullie naar de afgesproken locatie en wachten op je. Annuleer niet zomaar en laat het ons altijd weten. Slecht weer is geen geldige reden om te annuleren. Wij rekenen op je begrip.

LM SeA behoudt zich het recht voor om de excursie of activiteit te annuleren vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of verhindering door een calamiteit. In dat geval ontvangen alle deelnemers die de betaling vooraf voldaan hebben het bedrag volledig terug zonder aftrek van bankkosten.
LM SeA bepaalt of en wanneer de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn om de excursie of activiteit door te laten gaan. Wanneer een deelnemer zelf bepaald niet mee te gaan in verband met weersomstandigheden of weersverwachtingen gelden de hierboven genoemde annuleringsvoorwaarden.

Garantie
Wij geven geen garantie voor vondsten. De zee en het strand zijn elke dag anders en de zee geeft wat ze geeft.

Betaalverzoeken
Wij sturen nooit zonder overleg een betaalverzoek. U betaald direct bij het reserveren via deze website of u betaald contant ter plekke. Ga niet in op een betaalverzoek dat u zogenaamd van ons ontvangt, tenzij wij ter plekke met u hebben afgesproken dat we een betaalverzoek sturen.

Workshops

Atelier Dynja
Uitsluitend de workshops vallen onder Atelier Dynja, ingeschreven bij de KvK onder nummer 92365469.

Aansprakelijkheid
Atelier Dynja en Digna Mielard kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of letsel ontstaan tijdens een workshop.

Betaling
Betaling van de workshops is altijd ter plekke. Dit kan contant, via een Tikkie of betaalverzoek.
Wij sturen nooit vooraf een betaalverzoek per e-mail. Reageer niet op een betaalverzoek dat u zogenaamd van ons ontvangt.

Annuleren
Annuleren is voor niemand leuk, maar soms kan het niet anders. Houdt er altijd rekening mee dat wij de afgesproken dag voor jullie vrij houden en alle spullen inkopen en klaar zetten. Kun je echt niet komen, meldt dit dan liefst minimaal 24 uur van te voren.

Ben je op de dag zelf ziek of zijn er andere ernstige omstandigheden waardoor je niet kunt komen, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zonder afmelding niet komen wordt niet gewaardeerd.

Concurrentiebeding
Het is niet toegestaan om binnen een straal van 75 kilometer van Atelier Dynja de technieken die geleerd zijn tijdens onze workshops aan anderen over te brengen in de vorm van een workshop of cursus.
De technieken die geleerd zijn mogen voor eigen gebruik in uitvoering worden gebracht.

Betaalverzoeken
Wij sturen nooit zonder overleg een betaalverzoek. U betaald direct bij het reserveren via deze website of u betaald contant ter plekke. Ga niet in op een betaalverzoek dat u zogenaamd van ons ontvangt, tenzij wij ter plekke met u hebben afgesproken dat we een betaalverzoek sturen.

ENGLISH
This translation is an automatic translation. In the event of a dispute, the disclaimer written in Dutch will automatically come into effect.

Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl is not a company.
By accepting these General Terms and Conditions when booking an activity, excursion or workshop, you accept and declare that you do not hold Digna Mielard, Wandelenenreizen.nl, LM SeA and Atelier Dynja liable in any way for damage, injury or loss arising during a of the activities, excursions or workshops organized by us.

LM SeA
Only the beach excursions, outdoor activities and beach lessons fall under LMSeA.

Liability
Participation in this excursion is at your own risk. LM SeA and the owner of this website cannot be held liable for any damage, loss or injury caused during an excursion or activity.

Canceling a prepaid beach excursion
If you cancel a prepaid beach excursion or activity up to 48 hours before the start of the excursion or activity, you will receive your money back minus bank charges of €0.75.
If you cancel up to 24 hours before the start of the excursion or activity, you will receive a refund minus €7.50 administration and bank costs.
If you cancel within 24 hours before the start of the excursion or activity for a valid reason such as calamities or illness, you will receive your money back minus €7.50 administration and bank costs.
No money will be refunded if you are not present without a valid reason and/or without cancellation.
Bad weather is not a valid reason to cancel.

Canceling a non-prepaid beach excursion
There are no consequences for canceling a beach excursion that has not been prepaid.
You understand that it is very annoying for us if you cancel on the day without a valid reason or do not show up without notification. We will come to the agreed location especially for you and wait for you. Don’t just cancel and always let us know. Bad weather is not a valid reason to cancel. We count on your understanding.

LM SeA reserves the right to cancel the excursion or activity due to dangerous weather conditions or foreclosure due to a calamity. In that case, all participants who have paid the payment in advance will receive a full refund without deduction of bank charges.
LM SeA determines whether and when the weather conditions are too dangerous to allow the excursion or activity to take place. If a participant decides not to go along due to weather conditions or weather forecasts, the above cancellation conditions apply.

Workshops

Atelier Dynja
Only the workshops fall under Atelier Dynja, registered with the Chamber of Commerce under number 92365469.

Liability
Atelier Dynja and Digna Mielard cannot be held liable in any way for damage, loss or injury arising during a workshop.

Payment
Payment for the workshops is always on site. This can be done in cash, via a ‘Tikkie’ or payment request.
We never send a payment request in advance by e-mail. Do not respond to a payment request that you supposedly receive from us.

Cancel
Canceling is not fun for anyone, but sometimes there is no other option. Always keep in mind that we will keep the agreed day free for you and purchase all items and prepare them. If you really cannot come, please report this at least 24 hours in advance.

If you are ill on the day itself or there are other serious circumstances that prevent you from attending, please let us know as soon as possible. Failure to attend without cancellation is not appreciated.

Non-competition clause
It is not permitted to transfer the techniques learned during our workshops to others in the form of a workshop or course within a radius of 75 kilometers from Atelier Dynja.
The techniques learned may be put into practice for your own use.

Payment requests
We never send a payment request without consultation. You pay directly when booking via this website or you pay in cash on site. Do not respond to a payment request that you supposedly receive from us, unless we have agreed with you on the spot that we will send a payment request.

DEUTSCH
Diese Übersetzung ist eine automatische Übersetzung. Im Streitfall tritt automatisch der Haftungsausschluss in niederländischer Sprache in Kraft.

Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl ist kein Unternehmen.
Indem Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Buchung einer Aktivität, eines Ausflugs oder eines Workshops akzeptieren, akzeptieren Sie und erklären, dass Sie Digna Mielard, Wandelenenreizen.nl, LM SeA und Atelier Dynja in keiner Weise für Schäden, Verletzungen oder Verluste haftbar machen, die während einer Aktivität, einem Ausflug oder einem Workshop entstehen der von uns organisierten Aktivitäten, Ausflüge oder Workshops.

LM Sea
Nur die Strandausflüge, Outdoor-Aktivitäten und Strandkurse fallen unter LM SeA.

Haftung
Die Teilnahme an diesem Ausflug erfolgt auf eigene Gefahr. LM SeA und der Eigentümer dieser Website können nicht für Schäden, Verluste oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die während eines Ausflugs oder einer Aktivität verursacht werden.

Stornierung eines im Voraus bezahlten Strandausflugs
Wenn Sie einen im Voraus bezahlten Strandausflug oder eine Strandaktivität bis zu 48 Stunden vor Beginn des Ausflugs oder der Aktivität stornieren, erhalten Sie Ihr Geld abzüglich Bankgebühren in Höhe von 0,75 € zurück.
Wenn Sie bis zu 24 Stunden vor Beginn des Ausflugs oder der Aktivität stornieren, erhalten Sie eine Rückerstattung abzüglich 7,50 € Verwaltungs- und Bankkosten.
Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des Ausflugs oder der Aktivität aus einem triftigen Grund wie Unglück oder Krankheit stornieren, erhalten Sie Ihr Geld abzüglich 7,50 € Verwaltungs- und Bankkosten zurück.
Bei Nichterscheinen ohne triftigen Grund und/oder ohne Absage wird kein Geld zurückerstattet.
Schlechtes Wetter ist kein gültiger Grund für eine Stornierung.

Stornierung eines nicht im Voraus bezahlten Strandausflugs
Die Stornierung eines Strandausflugs, der nicht im Voraus bezahlt wurde, hat keine Konsequenzen.
Sie haben Verständnis dafür, dass es für uns sehr ärgerlich ist, wenn Sie am vereinbarten Termin ohne triftigen Grund absagen oder ohne Voranmeldung nicht erscheinen. Wir kommen speziell für Sie zum vereinbarten Ort und erwarten Sie. Stornieren Sie nicht einfach und sagen Sie uns immer Bescheid. Schlechtes Wetter ist kein gültiger Grund für eine Stornierung. Wir zählen auf Ihr Verständnis.

LM SeA behält sich das Recht vor, den Ausflug oder die Aktivität aufgrund gefährlicher Wetterbedingungen oder einer Zwangsvollstreckung aufgrund einer Katastrophe zu stornieren. In diesem Fall erhalten alle Teilnehmer, die die Zahlung im Voraus geleistet haben, eine volle Rückerstattung ohne Abzug von Bankgebühren.
LM SeA bestimmt, ob und wann die Wetterbedingungen zu gefährlich sind, um den Ausflug oder die Aktivität durchzuführen. Entschließt sich ein Teilnehmer aufgrund von Witterungsverhältnissen oder Wettervorhersagen gegen eine Teilnahme, gelten die oben genannten Stornobedingungen.

Workshops

Atelier Dynja
Nur die Werkstätten fallen unter Atelier Dynja, registriert bei der Handelskammer unter der Nummer 92365469.

Haftung
Atelier Dynja und Digna Mielard können in keiner Weise für Schäden, Verluste oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die während eines Workshops entstehen.

Zahlung
Die Bezahlung der Workshops erfolgt immer vor Ort. Dies kann in bar, per ‘Tikkie’ oder Zahlungsaufforderung erfolgen.
Wir versenden niemals eine Zahlungsaufforderung vorab per E-Mail. Reagieren Sie nicht auf eine Zahlungsaufforderung, die Sie angeblich von uns erhalten.

Stornieren
Stornieren macht niemandem Spaß, aber manchmal gibt es keine andere Möglichkeit. Bedenken Sie immer, dass wir den vereinbarten Tag für Sie freihalten und alle Artikel einkaufen und vorbereiten. Sollten Sie wirklich nicht kommen können, melden Sie dies bitte mindestens 24 Stunden im Voraus.

Sollten Sie am Veranstaltungstag erkrankt sein oder andere schwerwiegende Umstände vorliegen, die Sie an der Teilnahme hindern, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich mit. Eine Nichtteilnahme ohne Absage wird nicht erwünscht.

Wettbewerbsverbotsklausel
Eine Übertragung der in unseren Workshops erlernten Techniken auf andere in Form eines Workshops oder Kurses im Umkreis von 75 Kilometern um Atelier Dynja ist nicht gestattet.
Die erlernten Techniken können für den eigenen Gebrauch in die Praxis umgesetzt werden.

Zahlungsaufforderungen
Wir versenden niemals eine Zahlungsaufforderung ohne Rücksprache. Sie bezahlen direkt bei der Buchung über diese Website oder Sie zahlen bar vor Ort. Reagieren Sie nicht auf eine Zahlungsaufforderung, die Sie angeblich von uns erhalten, es sei denn, wir haben vor Ort mit Ihnen vereinbart, dass wir eine Zahlungsaufforderung versenden.


Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂