disclaimer

NEDERLANDS
Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl is geen bedrijf en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of letsel ontstaan tijdens een van onze georganiseerde activiteiten of door de lezer persoonlijk ondernomen wandeltochten of reizen, gemaakt naar aanleiding van informatie op deze website.

Alle foto’s zijn verkleind op deze website geplaatst. Ook al onze foto’s op twitter, instagram en facebook zijn zo goed als onbewerkt. We zijn wie we zijn en het is zoals het is.
Alle foto’s en teksten zijn door mij gemaakt en mijn eigendom. Wie foto’s wil gebruiken kan ik niet tegenhouden. Maar het is wel zo netjes als je het even laat weten en de naam Wandelenenreizen.nl erbij vermeld. Wil je een originele foto in groot formaat, dan kan dat, tegen een kleine vergoeding.
Wij hebben getracht alle belanghebbenden op de foto’s te traceren en toestemming te vragen om de foto te maken. Staat u op één van onze foto’s en vind u dat ongewenst, neem dan contact met ons op zodat we de desbetreffende foto kunnen verwijderen.

ENGLISH
Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl is not a company and can in no way be held liable for lost items, damage or injury arising during one of our organized activities or by the reader personally undertaken walking tours or trips, made as a result of information on this website.

All photos are placed reduced on this website. Also the photos on twitter, instagram and facebook are as good as unprocessed. We are who we are and it is as it is.
All photos and texts are made by me and my property. I can not stop anyone who wants to use photographs. But it is as neat as you let it know and the name Wandelenenreizen.nl mentioned. If you want an original photo in large format, you can do that, for a small fee.
We have tried to trace all interested parties in the photos and ask permission to take the photo. If you are on one of our photos and you find it undesirable, please contact us so that we can remove the relevant photo.

DEUTSCH
Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl ist kein Unternehmen und kann in keiner Weise für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die während einer unserer organisierten Aktivitäten oder durch den Leser persönlich unternommenen Wanderungen oder Ausflügen entstehen, die aufgrund von Informationen auf dieser Website unternommen werden.

Alle Fotos sind auf dieser Website reduziert. Auch die Fotos auf Twitter, Instagram und Facebook sind so gut wie unverarbeitet. Wir sind wer wir sind und es ist so wie es ist. Alle Fotos und Texte stammen von mir und meinem Eigentum. Ich kann niemanden aufhalten, der Fotos benutzen möchte. Aber es ist so schön wie du es wissen lässt und den Namen Wandelenenreizen.nl erwähnt. Wenn Sie ein Originalfoto im Großformat haben wollen, können Sie das gegen eine kleine Gebühr machen.
Wir haben versucht, alle interessierten Parteien auf den Fotos zu verfolgen und um Erlaubnis zu bitten, das Foto zu machen. Wenn Sie auf einem unserer Fotos sind und Sie es unerwünscht finden, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir das entsprechende Foto entfernen können.

ESPAÑOL
Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl no es una empresa y de ninguna manera se hace responsable de los daños o lesiones que surjan durante una de nuestras actividades organizadas o por los recorridos a pie o viajes realizados personalmente por el lector, como resultado de la información en este sitio web.

Todas las fotos se colocan casi sin procesar y se reducen en este sitio web. También las fotos en Twitter, Instagram y Facebook son tan buenas como sin procesar. Somos lo que somos y es como es. Todas las fotos y textos son hechos por mí y por mi propiedad. No puedo detener a nadie que quiera usar fotografías. Pero es tan limpio como lo dejas saber y el nombre  Wandelenenreizen.nl mencionado. Si desea una foto original en gran formato, puede hacerlo, por una pequeña tarifa.
Hemos intentado localizar a todas las partes interesadas en las fotos y pedir permiso para tomar la foto. Si está en una de nuestras fotos y considera que no es deseable, comuníquese con nosotros para que podamos eliminar la foto correspondiente.

FRANÇAIS
Wandelfreaks www.wandelenenreizen.nl n’est pas une entreprise et ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou blessures survenus lors de l’une de nos activités organisées ou par le lecteur personnellement entrepris des visites à pied ou des voyages, à la suite d’informations sur ce site.

Toutes les photos sont placées presque non traitées et réduites sur ce site. Aussi les photos sur twitter, instagram et facebook sont aussi bonnes que non traitées. Nous sommes qui nous sommes et c’est comme ça. Toutes les photos et les textes sont faits par moi et ma propriété. Je ne peux pas empêcher quiconque d’utiliser des photos. Mais c’est aussi soigné que vous le faites savoir et le nom Wandelenenreizen.nl mentionné. Si vous voulez une photo originale en grand format, vous pouvez le faire, pour une somme modique.
Nous avons essayé de tracer toutes les parties intéressées dans les photos et demander la permission de prendre la photo. Si vous êtes sur une de nos photos et que vous trouvez cela indésirable, veuillez nous contacter afin que nous puissions supprimer la photo correspondante.