Algemene Voorwaarden LM SeA v.o.f.

LM SeA v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89459474.
Postadres: Professor Zeemanstraat 21, 4316 AH Zonnemaire.
Telefoon/Whatsapp: 06-20003780.

Definities
Aanbieder: LM SeA v.o.f..
Deelnemer: elke persoon die deelneemt aan een strandexcursie.
Diensten: strandexcursies.
Reservering: Het vastleggen van een afspraak voor het uitvoeren van een strandexcursie.
Overeenkomst: de reservering van een strandexcursie.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarde zijn van toepassing op alle aangeboden strandexcursies van LM SeA v.o.f.

Rechten van de aanbieder
De aanbieder houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden. Dit kan telefonisch, via Whatsapp of via e-mail. Indien de aanbieder de overeenkomst ontbind wordt volledige restitutie van de (aan)betaling verleend zonder aftrek van administratie- en bankkosten.

Aansprakelijkheid
Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of letsel ontstaan tijdens een strandexcursie, tenzij ernstige nalatigheid van aanbieder kan worden bewezen.

Elke deelnemer aan een strandexcursie dient nuchter te zijn. Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zoals medicijnen worden niet toegelaten tijdens de strandexcursie.

Elke deelnemer aan een strandexcursie dient zijn/haar/het eigen veiligheid voorop te stellen en altijd voorzichtig te zijn op het strand.

Betaling
Betaling geschiedt online bij reserveren.

Annuleren
Wij hanteren de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
Bij elke annulering na de wettelijke 14 dagen bedenktijd rekenen wij € 2,50 bankkosten.

Bij een annulering binnen 24 uur voor aanvang van de strandexcursie is 100% van het bedrag verschuldigd.

Indien de annulering voortvloeit uit een aantoonbare ernstige calamiteit zoals letsel door een ongeval, een ongeneeslijke ziekte of sterfgeval in de 1e graad van de familie ontvangt u de volledige betaling retour met aftrek van € 2,50 bankkosten.

Bij niet op komen dagen op de afgesproken datum en plaats of vroegtijdig vertrek wordt geen restitutie verleend.

LM SeA behoudt zich het recht voor om de excursie of activiteit te annuleren vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of verhindering door een calamiteit. In dat geval ontvangen alle deelnemers die de betaling vooraf voldaan hebben het bedrag volledig terug zonder aftrek van bankkosten.
LM SeA bepaalt of en wanneer de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn om de excursie of activiteit door te laten gaan. Wanneer een deelnemer zelf bepaald niet mee te gaan in verband met weersomstandigheden of weersverwachtingen gelden de hierboven genoemde annuleringsvoorwaarden.

Garantie
Wij geven geen garantie voor vondsten. De zee en het strand zijn elke dag anders en de zee geeft wat ze geeft.

Geschillen
Indien je niet tevreden bent over de uitvoering van de strandexcursie of de locatie meldt dit dan ter plekke tijdens de strandexcursie of in ieder geval voor je vertrek. Achteraf kan helaas niets meer aangepast worden. Er wordt geen restitutie verleend als na vertrek een klacht wordt ingediend.

Concurrentiebeding
Het is niet toegestaan om binnen een straal van 75 kilometer van de locatie van de strandexcursie de informatie die geleerd is tijdens onze strandexcursie aan anderen over te brengen in de vorm van een excursie, workshop, cursus of andere vorm van overbrenging.
De informatie die geleerd is mag voor eigen gebruik in uitvoering worden gebracht.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.